at Peking University School of Pharmaceutical Sciences
中文版
​​​​the Jia Research Group
Prof. Yanxing Jia, Ph.D.
Principle Investigator


State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs
School of Pharmaceutical Sciences, Peking University
38 Xue Yuan Road, Haidian District, Beijing 100191, P. R. of China

Telephone: +86-10-82805166
E-mail: yxjia@bjmu.edu.cn

Suwei Dong, Ph.D.

Education:

1997.09-2002.06        Ph.D., Organic Chemistry, Lanzhou University, Lanzhou, China (Advisor: Prof. Yongqiang Tu)
1993.09-1997.06        B.Sc., Chemistry, Lanzhou University, Lanzhou, China

Professional:

2020.01-present        Peking University Boya Distinguished Professor
2011.08-present        Professor, Peking University
2007.07-2011.07       Associate Professor, Peking University
2002.10-2007.06      Postdoctoral Fellow, Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), France (Advisor: Prof. Jieping Zhu)

Honors and Awards:

2021        WuXi AppTec(药明康德) Life Science and Chemistry Awards

2019        The National Science Fund for Distinguished Young Scholars

2019        Chinese Pharmaceutical Association-Yiling Biomedical Innovation Award
2013        Asian Core Program Lectureship Award (Hongkong, Japan)
2011        2011 CAPA Distinguished Faculty Award (Chinese-American Chemistry & Chemical Biology Professors Association)
2010        Asian Core Program Lectureship Award (Thailand)
2009        “Program for New Century Excellent Talents in University”, Ministry of Education of China.

2008        Award for the Young Investigator in Medicinal Chemistry in China from Chinese Pharmaceutical Association and Institut de 

​Recherches Internationals Servier

2002        The First-Class Award for Progress in Science and Technology of Gansu Province
1997        Outstanding Graduate Award, Lanzhou University
1997        Zhang Shu-Ming Outstanding Graduate Award, Lanzhou University

Selected Publications:

21. Biomimetic synthesis of pallavicinin, neopallavicinin, pallambins A–D, pallaviambins A/B, and pallavicinolides B/CLijun Chen, Peng Chen, Xiwu Zhang, Yu Zhang, Yanxing Jia*Chem 2024https://doi.org/10.1016/j.chempr.2024.04.003.


20. Gut symbionts alleviate MASH through a secondary bile acid biosynthetic pathwayQixing Nie, Xi Luo, Kai Wang, Yong Ding, Shumi Jia, Qixiang Zhao, Meng Li, Jinxin Zhang, Yingying Zhuo, Jun Lin, Chenghao Guo, Zhiwei Zhang, Huiying Liu, Guangyi Zeng, Jie You, Lulu Sun, Hua Lu, Ming Ma,  Yanxing Jia*, Ming-Hua Zheng*, Yanli Pang*, Jie Qiao*, Changtao Jiang*Cell 2024https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.03.034.


19. Total Synthesis of Pallamolides A−EYu Zhang, Lijun Chen, Yanxing Jia*Angew. Chem. Int. Ed. 2024e202319127.


18. Bioinspired Total Syntheses of Grayanotoxins II/III, Kalmanol, and Rhodomollacetals A–C with Three Distinct SkeletonsHao Cheng, Tianhao Ma, Xiao Liu, Yanxing Jia*CCS Chem. 2024Just Published. DOI: 10.31635/ccschem.024.202303731.


17. Bioinspired Total Synthesis of Bipolarolides A and BBo Li, Chuanzhen Tan, Tianhao Ma, Yanxing Jia*Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202319306.


16. Total Synthesis of (+)-AberraroneYang Wang, Yongjian Su, Yanxing Jia* J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 9459-9463.


15.  Total Synthesis of (−)-Principinol CTianhao MaHao ChengMallesham PitchakuntlaWeihao Ma, Yanxing Jia* J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 20196-20200.


14. Divergent Total Synthesis of Four Kopsane Alkaloids: N-Carbomethoxy-10,22-dioxokopsane, Epikopsanol-10-lactam, 10,22-Dioxokopsane, and N-Methylkopsanone, Bo Qin, Zhepei Lu, Yanxing Jia*Angew. Chem. Int. Ed. 202261, e202201712.


13. Bioinspired Total Synthesis of (+)-Euphorikanin AZhuang Chen, Kuan Zhao, Yanxing Jia*Angew. Chem. Int. Ed. 202261e202200576.


12. “Total Synthesis of (−)-Glaucocalyxin A”, Jiuzhou Guo, Bo Li, Weihao Ma, Mallesham Pitchakuntla, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 

59, 15195–15198. Angew. Chem. 2020, 132, 15307–15310.


11. “Enantioselective Total Syntheses of Pallambins A-D”, Xiwu Zhang, Xinxian Cai, Bin Huang, Lei Guo, Zhongrun Gao, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 13380–13384. Angew. Chem. 2019, 131, 13514–13518.

10. “A Ten-Step Total Synthesis of Speradine C”, Haichao Liu, Lijun Chen, Kuo Yuan, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 6362-6365. Angew. Chem. 2019, 131, 6428–6431.


9. “Eight-Step Total Synthesis of Phalarine by Bioinspired Oxidative Coupling of Indole and Phenol”, Lei Li, Kuo Yuan, Qianlan Jia, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 6074–6078. Angew. Chem. 2019, 131, 6135–6139.


8. “Synthetic approaches to natural products containing a 2,3-dihydrobenzofuran skeleton”, Zhuang Chen, Mallesham Pitchakuntla, Yanxing Jia*. Nat. Prod. Rep. 2019, 36, 666–690.


7. “Divergent Strategy in Natural Product Total Synthesis”, Lei Li, Zhuang Chen, Xiwu Zhang, Yanxing Jia*. Chem. Rev. 2018, 118, 3752–3832.


6. “Ergot alkaloids: synthetic approaches to lysergic acid and clavine alkaloids”, Haichao Liu, Yanxing Jia*. Nat. Prod. Rep. 2017, 34, 411–432.


5. “Gram Scale Syntheses of (-)-Incarvillateine and Its Analogs. Discovery of Potent Analgesics for Neuropathic Pain”, Bin Huang, Fengying Zhang, Gang Yu, Yan Song, Xintong Wang, Meiliang Wang, Zehui Gong, Ruibin Su, Yanxing Jia*. J. Med. Chem. 2016, 59, 3953–3963.


4. “Protecting-Group-Free Enantioselective Synthesis of (-)-Pallavicinin and (+)-Neopallavicinin”, Bin Huang, Lei Guo, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 13599–13603. Angew. Chem. 2015, 127, 13803–13807.


3. “Catalytic Asymmetric Total Synthesis of (-)-Galanthamine and (-)-Lycoramine”, Lei Li, Qiao Yang, Yuan Wang, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. 

Ed. 2015, 54, 6255–6259. Angew. Chem. 2015127, 6353–6357.


2. “Intramolecular Larock Indole Synthesis: Preparation of 3,4-Fused Tricyclic Indoles and Total Synthesis of Fargesine”, Dong Shan, Yan Gao, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 4902–4905. Angew. Chem. 2013,125, 5002–5005.


1. “Total Synthesis of (±)-Decursivine and (±)-Serotobenine: A Witkop Photocyclization/Elimination/O-Michael Addition Cascade Approach”, Hua Qin, Zhengren Xu, Yuxin Cui, Yanxing Jia*. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4447–4449. Angew. Chem. 2011, 123, 4539–4541.